اطلاعیه مهم امور مالی....دانشجویانی که در زمان پرداخت شهریه مبلغ از حسابشان برداشت شده است و در حساب شهریه دانشجویی آنان (پروفایل دانشجویی) اعمال نشده است در اسرع وقت با ارائه شناسه پرداخت و کد پیگیری به امور شهریه آقای نیک اندیش مراجعه نمایند.

  • تاریخ انتشار: 15بهمن

درسهای ترم یک تا اطلاع ثانوی تشکیل نمی شود

  • تاریخ انتشار: 13 بهمنرشته های آموزشکده سما